KLAAR FAMILIERECHT

KLAAR Familierecht is het kantoor van mr. Klomp-Kraal, dat zich richt op het famlierecht. Zij biedt u hulp en begeleiding bij alle voorkomende situaties zoals echtscheiding, omgang en alimentatie. Ook het beëindigen van samenleven staan mr mr. Klomp-Kraal u bij. Zij staat voor een goede en prettige begeleiding in het volledige juridische proces, met heldere en duidelijke afspraken.

Direct contact met een advocaat

Afspraak binnen een week

meer dan 15 jaar ervaring

Hoe lang moet u alimentatie betalen na een scheiding?

Volgens de wet heeft een ex-partner recht op alimentatie als de echtgenoot niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven. De partner met het hoogste inkomen draagt in dat geval bij aan de kosten in het levensonderhoud van deze ex-partner. Of u echter aan uw ex-partner alimentatie moet betalen, hangt van een aantal factoren af. Zo kunt u onderling andere afspraken maken of zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden dat uw ex-partner in de toekomst een goed inkomen verdient. KLAAR Familierecht kan voor u de alimentatie berekenen en samen met u de gewenste afspraken doornemen. KLAAR Familierecht staat u bij gedurende het volledige echtscheidingsproces om met praktische oplossingen uw belang te verdedigen. Met oog voor emotie staat het advocatenkantoor in Den Haag/Scheveningen naast u om het echtscheidingsproces zo vlekkeloos mogelijk af te wikkelen. Neem direct contact op via de website voor een gratis intakegesprek.

Direct contact met een advocaat of mediator

Hoeveel alimentatie na scheiding: behoefte en draagkracht

 

Hoeveel alimentatie u moet betalen bij de echtscheiding hangt van twee centrale factoren af: de behoefte en de draagkracht. Eerst dient te worden vastgesteld wat de behoefte is. Daarna wordt gekeken of de andere echtgenoot over voldoende draagkracht beschikt om aan deze behoefte te voldoen. Voor het bepalen van de behoefte wordt aansluiting gezocht bij de hoogte van het netto besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk. Dit houdt in dat een ex-partner die in grote welstand leefde gedurende het huwelijk vanwege een hoog inkomen van de partner, recht heeft op meer alimentatie dan een ex-partner die op bijstandsniveau leefde gedurende de tijd dat u bij elkaar was.

 

De berekening van de hoeveelheid alimentatie na scheiding

 

Zodra u of uw ex-partner over te weinig inkomsten beschikt om in het levensonderhoud te voorzien, en het niet mogelijk is om op redelijke termijn deze inkomsten te genereren, beoordeelt de rechtbank of er alimentatie moet worden betaald, en hoeveel. Hiervoor kijkt de rechtbank naast de behoefte ook naar het huidige inkomen van de partner die de alimentatie moet betalen. Van dit inkomen mag de ex-partner kosten aftrekken, zoals ziektekosten of woonlasten. Om ervoor te zorgen dat het vaststellen van de alimentatie op dezelfde wijze verloopt in heel Nederland, is een landelijke richtlijn vastgesteld die de Tremanormen wordt genoemd. In deze richtlijn wordt aangegeven welke inkomsten en uitgaven in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van de behoefte aan partneralimentatie en de draagkracht om alimentatie te voldoen. Niet alle kosten mogen namelijk voor de draagkracht worden afgetrokken. Het berekenen van de behoefte en draagkracht is een ingewikkelde puzzel. U kunt daarom het beste contact opnemen met de mediator echtscheiding van KLAAR Familierecht die precies voor u analyseert welke inkomsten en uitgaven in uw situatie belangrijk zijn voor het vaststellen van de behoefte en draagkracht.

Hoe lang partneralimentatie na scheiding? Nieuwe wetgeving sinds 2020

 

Hoe lang u partneralimentatie moet betalen hangt af van het tijdstip waarop u in het huwelijk bent getreden. Sinds januari 2020 geldt een nieuwe wet als het gaat om de periode van de partneralimentatie na een scheiding. Deze wet is van toepassing op alle verzoeken tot echtscheiding die na 1 januari 2020 zijn ingediend. Het basisuitgangspunt is dat de duur van de partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van het aantal jaren dat u getrouwd was met uw ex-partner. Hierbij geldt bovendien een maximum periode van vijf jaar. Ter verduidelijking: als u vier jaar getrouwd was met uw ex-partner, bedraagt de partneralimentatie volgens deze wetgeving twee jaar. Was u in totaal veertien jaar getrouwd, dan geldt de termijn van vijf jaar voor de partneralimentatie. Er is op deze regel een aantal uitzonderingen:

 

  1. In het geval dat u nog kinderen heeft onder de 12 jaar, duurt de alimentatieplicht in ieder geval tot het jongste kind 12 jaar is geworden. Daarmee kan de uiteindelijke alimentatieduur langer zijn dan 5 jaar.
  2. De alimentatieduur is vijf jaar, in het geval het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde is geboren na 1 januari 1970, dan is de duur maximaal vijf jaar, of zoveel langer totdat het jongste kind 12 jaar is.
  3. Bij een huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde geboren is voor 1 januari 1970, is de alimentatieduur maximaal tien jaar of zoveel korter als dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd heeft bereikt.

 

Natuurlijk staat het u vrij om met uw ex-partner afwijkende afspraken te maken of volledig van de partneralimentatie af te zien als u hier samen achter staat.

Alimentatie afspraken van 1 juli 1994 tot 1 januari 2020

Deze nieuwe regelgeving geldt enkel voor nieuwe scheidingen die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank om een echtscheiding en alimentatie hebben verzocht. Bent u voor deze datum gescheiden, dan is op uw situatie de oude wetgeving van toepassing. Binnen deze oude wetgeving geldt dat als u samen met uw ex-partner kinderen heeft, de partneralimentatie maximaal 12 jaar bedraagt. Als u geen kinderen heeft met uw ex-partner, speelt de periode van het huwelijk een rol. Duurde het huwelijk langer dan 5 jaar, dan ontvangt u een partneralimentatie van maximaal 12 jaar. Had u echter geen kinderen met uw ex-partner en was de periode van het huwelijk korter dan 5 jaar, dan is de periode voor de partneralimentatie identiek aan de termijn van het huwelijk.

Alimentatie afspraken vóór 1 juli 1994

Binnen de regelgeving voor alimentatie van vóór 1 juli 1994 zijn geen regels over de termijn vastgelegd. In dat geval geldt de termijn die u met uw ex-partner overeen bent gekomen. Ook kan de rechtbank een periode hebben bepaald. Als er geen afspraken over de periode zijn gemaakt, is er geen einddatum. In sommige situaties kunt u dan wel bij de rechtbank verzoeken om het beëindigen van de alimentatie.

Factoren die de duur van de partneralimentatie beïnvloeden

 

Op het moment dat de alimentatie door de rechtbank wordt opgelegd, houdt dit niet in dat de alimentatie in geen enkel geval meer aangepast kan worden. De behoefte van de alimentatiegerechtigde of de draagkracht van de alimentatieplichtige kan namelijk veranderen. In deze situatie verzoekt u of uw ex-partner om een wijziging van de alimentatie. Zo kan uw ex-partner meer gaan verdienen of met een nieuwe partner gaan samenwonen. De alimentatieplicht stopt dan ook op het moment dat de alimentatiegerechtigde zelf weer over voldoende inkomsten beschikt of met een ander gaat samenwonen, in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Zodra uw ex-partner dus een relatie aangaat met een nieuwe partner, kan dit invloed hebben op de alimentatie. Ook als uw eigen woonlasten wijzigen waardoor u moeite heeft met het betalen van de alimentatie, kan een wijziging nodig zijn. In dat geval laat u door het advocatenkantoor KLAAR Familierecht een herberekening van de partneralimentatie uitvoeren. Vervolgens verzoekt de advocaat bij de rechtbank om een verlaging van de partneralimentatie. Bij het verzoek tot wijziging van de alimentatie onderzoekt de rechtbank of er daadwerkelijk voldoende zware wijzigingen in de omstandigheden zijn om de alimentatie aan te passen. De rechter bekijkt hierbij kritisch de reden van de verandering. Zorgt u er bijvoorbeeld zelf voor om met een eigen ontslag minder inkomen te genereren, waardoor u minder draagkracht heeft? Dan stelt de rechtbank vast dat dit onvoldoende reden is om de alimentatie te verminderen. U kiest immers vrijwillig voor deze vermindering in inkomen.

 

Wat te doen als ex-partner niet betaalt?

 

Geregeld komt het voor dat de alimentatieplichtige niet of niet op tijd het bedrag van de alimentatie overmaakt. In dit geval is het aan te raden om in eerste instantie uw ex-partner hier schriftelijk op te wijzen. Bij het verzoek tot betalen benadrukt u dat u de alimentatie compleet en tijdig wilt ontvangen. Lukt het niet om uw ex-partner tot betaling te bewegen, dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen of een deurwaarder in de arm nemen om de alimentatie namens u in incasseren. De alimentatie dient hiervoor wel door de rechtbank te zijn bepaald of bekrachtigd. Mocht dit niet het geval zijn, dan neemt u eerst in contact op met een advocaat familierecht die namens u de alimentatie bij de rechtbank officieel laat vastleggen.

 

Schuldvraag geen factor bij vaststellen alimentatie

 

In andere landen speelt soms de schuldvraag een rol bij de alimentatie. Zo kreeg een partner die overspel had gepleegd minder of geen alimentatie. Deze schuldvraag is in Nederland in 1971 afgeschaft. Alleen in zeer extreme situaties bepaalt de rechtbank dat een ex-partner geen recht heeft op alimentatie vanwege het gedrag. Een voorbeeld hiervan is als de alimentatiegerechtigde de ex-partner voor een jarenlange periode heeft mishandeld.

Direct contact met een advocaat of mediator

Indexatie van de alimentatie na scheiding

Ieder jaar wordt de partneralimentatie met een indexeringspercentage verhoogd. Het ministerie van justitie stelt de hoogte van dit indexeringspercentage vast. Als u verplicht bent tot het voldoen van alimentatie, moet u zelf de hoogte van de alimentatie uitrekenen en betalen. Als u echter met uw ex-partner heeft duidelijk hebt afgesproken dat het indexeringspercentage niet geldt, dan hoeft u hier geen rekening mee te houden. Bovendien kan de rechtbank aangeven dat de alimentatie voor een bepaalde termijn niet verhoogd hoeft te worden. Wilt u meer weten over de alimentatie en scheiding kosten? Neem dan vrijblijvend contact op voor een gratis intakegesprek.