Algemene informatie

Disclaimer

 

De informatie op de website van KLAAR Familierecht is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens.

KLAAR Familierecht kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door ons of derden is verstrekt op deze website. KLAAR Familierecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van klaarfamilierecht.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan KLAAR Familierecht, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van klaarfamilierecht.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van KLAAR Familierecht. Alle rechten zijn voorbehouden aan KLAAR Familierecht, tenzij anders vermeld.

 

Rechtsvorm
KLAAR Familierecht is een eenmanszaak van mevrouw mr. A. Klomp-Kraal te Den Haag.

 Vestigingsadres
Dr. Lelykade 42-K, 2583 CM Den Haag

Handelsregister
KLAAR Familierecht is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer: 68612508

BTW-nummer
Het BTW-nummer van KLAAR Familierecht is: NL001936953B45

Tarieven

Er wordt een gewerkt met een vast uurtarief, te vermeerderen met 21% BTW. In voorkomende gevallen kan na overleg met de advocaat worden afgesproken dat de zaak tegen een vast tarief wordt behandeld.

Derdengelden

KLAAR Familierecht kan geen derdengelden ontvangen.

Nederlandse Orde van Advocaten
Mevrouw mr. A. Klomp-Kraal is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
KLAAR Familierecht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Rechtsgebiedenregister

Mevrouw mr. A. Klomp-Kraal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende hoofd- (sub) rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht

Waarneming
In geval van (langdurige) ziekte of vakantie neemt mr. A. Ruys de zaken van KLAAR Familierecht waar en is er voor eventuele overdracht gezorgd.

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over de (uitvoering van de) werkzaamheden van KLAAR Familierecht, dan kunt u deze schriftelijk – per e-mail of per post – bij indienen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw klacht. KLAAR Familierecht is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie over deze klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Verklaring verwerking persoonsgegevens

KLAAR Familierecht, zet zich in om met respect voor uw privacy te werken. Wat dit inhoudt, kunt u in deze privacyverklaring lezen.

Algemeen

Binnen KLAAR Familierecht worden alleen persoonsgegevens verwerkt die daadwerkelijk nodig zijn voor het beoogde doel. Gegevens worden beveiligd opgeslagen en KLAAR Familierecht neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens op een veilige manier worden verwerkt. Bovendien bewaart zij de gegevens niet langer dan noodzakelijk. KLAAR Familierecht hanteert, indien hier sprake van is, de bewaartermijnen die in wet- en regelgeving zijn opgenomen.

Cliënten

KLAAR Familierecht verwerkt persoonsgegevens van cliënten, waaronder de bijzondere gegevens over de gezondheid, financiële situatie of ras. Het gaat hierbij om gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht die KLAAR Familierecht van haar cliënten gekregen heeft.

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van een opdracht voor een bepaalde cliënt of de administratie hiervan, hebben direct toegang tot de cliëntgegevens. Gegevens met betrekking tot de inhoud van uw zaak worden opgeslagen in een (elektronisch) dossier en beveiligd (elektronisch) gearchiveerd. Een dossier moet na sluiting hiervan vijf jaren bewaard worden. Na de bewaartermijn van vijf jaren worden slechts basisgegevens van een cliënt bewaard om in de toekomst een tegenstrijdig belang uit te kunnen sluiten.

In de hoedanigheid van advocaat, moeten wij soms gegevens uitwisselen met andere advocaten, juristen, overheden of de Raad voor Rechtsbijstand. Voor de uitwisseling van andere gegevens of met andere partijen, vraagt KLAAR Familierecht wanneer nodig vooraf om uw toestemming. In de meeste gevallen is een uitwisseling op grond van de opdracht die aan KLAAR Familierecht is verstrekt noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is het uitwisselen van NAW- gegevens ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst met een wederpartij.

Slechts wanneer de wet daartoe verplicht of in uitzonderingssituaties zal zonder toestemming gegevens met andere partijen gedeeld kunnen worden. Uiteraard wordt bij een verstrekking van persoonsgegevens aan een derde partij altijd rekening gehouden met de veiligheid van deze persoonsgegevens, zodat deze niet op straat komen te liggen.

WEDERPARTIJEN

Er worden persoonsgegevens van wederpartijen verstrekt aan KLAAR Familierecht. Deze persoonsgegevens worden door KLAAR Familierecht met de vereiste zorg verwerkt. In het kader van het gerechtvaardigd belang van de uitoefening van het vak als advocaat worden wederpartijen waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden niet direct bij deze verwerking betrokken.

BEZOEKERS VAN de WEBSITE

KLAAR Familierecht maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door onze website wordt geplaatst op de computer, tablet of telefoon van gebruikers van onze website. Er bestaan veel verschillende soorten cookies. KLAAR Familierecht maakt alleen gebruik van analytische cookies. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bezoekers van onze website kunnen het contactformulier invullen of een chatbericht sturen. De gegevens die een bezoeker hier achterlaat worden slechts gebruikt voor het afhandelen van de vraag van deze persoon. Wanneer de vraag beantwoord is en er geen andere grond is om de gegevens te bewaren, zullen de verwerkte gegevens binnen twee maanden verwijderd worden.

UW PRIVACYRECHTEN

Met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door KLAAR Familierecht heeft u verschillende rechten. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gaat het om:

  • Recht op rectificatie en aanvulling.
  • Recht op beperking van verwerking (verwerken van minder gegevens).
  • Recht op inzage van de gegevens.
  • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
  • Recht op dataportabiliteit (overdragen van gegevens).
  • Recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden).

 

CONTACTGEGEVENS

Heeft u vragen over hoe KLAAR Familierecht omgaat met uw persoonsgegevens of wilt u een beroep doen op van één van uw privacyrechten? Neem dan contact op met mr. A. Klomp-Kraal via de algemene contactgegevens van KLAAR Familierecht.

KLACHT

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop KLAAR Familierecht met uw persoonsgegevens omgaat of om is gegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Indien uw klacht ziet op de inhoudelijke behandeling van uw dossier, dan is de Autoriteit Persoonsgegevens niet het juiste adres voor uw klacht. Voor deze klachten verwijzen wij u naar de Geschillenregeling.