Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden KLAAR Familierecht

 

 1. KLAAR Familierecht is een eenmanszaak van mr. A.Klomp-Kraal.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (in de ruimste zin) die aan KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal worden verstrekt, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en aanvullende opdracht.

 

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

 

 1. KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal verricht haar werkzaamheden op basis van een uurtarief van € 220 per uur inclusief BTW behoudens een andere schriftelijke afspraak. KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal kan het uurtarief jaarlijks (per 1 januari van het desbetreffende jaar) wijzigen.

 

 1. Verschotten (waaronder, doch niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels) vallen niet onder voornoemd uurtarief en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

 

 1. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor de te verrichten werkzaamheden. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.

 

 1. Betaling van een declaratie dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder aftrek, verrekening en of opschorting. Indien deze betaaltermijn wordt overschreden, is sprake van verzuim en is KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. KLAAR Familierecht, dan wel mr. A. Klomp-Kraal is niet aansprakelijk voor de (eventuele) schade die hierdoor is en zal ontstaan.

 

 1. Indien KLAAR Familierecht, dan wel mr. A. Klomp-Kraal in verband met voornoemd verzuim incassomaatregelen treft, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met deze maatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen twintig procent van het openstaande saldo, met een minimum van € 150,00. KLAAR Familierecht dan wel mr. A.Klomp-Kraal behoudt zich het recht voor de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger zijn dan voornoemd.

 

 1. Op de dienstverlening van KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan mr. A. Klomp-Kraal en wel binnen drie maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

 

 

 1. KLAAR Familierecht zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht het kantoor de bezwaren naar de mening van opdrachtgever niet bevredigend opgelost hebben, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor opdrachtgever open wanneer KLAAR Familierecht niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

 

 1. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoer van de dienstverlening van KLAAR Familierecht dan wel mr. A.Klomp-Kraal, inclusief alle declaratiegeschillen, worden – voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de sub art. 12 en 13 beschreven weg – beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal om zich naar (haar keuze) tot de gewone rechter te wenden, indien de cliënt het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Opdrachtgever kan het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

 1. Betreft het geschil een opdracht van particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Nadere informatie over de Geschillenregeling wordt u op verzoek toegezonden. In geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, of indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door de Geschillencommissie, of voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de Geschillencommissie, wordt dat geschil in eerste instantie beslecht door de rechtbank Den Haag, tenzij een andere rechtbank krachtens de wet is voorgeschreven, in welk geval KLAAR Familierecht alsnog bevoegd is een procedure aanhangig te maken voor de voorgeschreven rechtbank.

 

 1. KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van deze derden komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor KLAAR Familierecht dan wel mr. A.Klomp-Kraal aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal onder die bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering

 

 

onder de beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal jegens de opdrachtgever beperkt tot het door haar in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 15.000,00 en jegens derden beperkt tot € 2.000,00.

 

 1. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal gegeven opdrachten de bevoegdheid van KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

 

 1. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever en of derden bekend werden of redelijkerwijs bekend konden zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

 

 1. Na beëindiging van de opdracht zal KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal overgaan tot archivering van het dossier. Het dossier zal gedurende een periode van (ten minste) zeven jaren in het archief worden bewaard. Na het verstrijken van deze periode kan het dossier worden vernietigd, zonder nadere kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever.

 

 1. Niet alleen KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen KLAAR Familierecht, dan wel mr. A. Klomp-Kraal en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen KLAAR Familierecht, dan wel mr. A.Klomp-Kraal en een opdrachtgever kennis te nemen.

 

 1. KLAAR Familierecht voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de website staat een privacyverklaring ten behoeve van de personen die gegevens met KLAAR Familierecht delen. Tevens heeft KLAAR Familierecht met bedrijven waar zij privacygevoelige gegevens mee deelt een verwerkersovereenkomst.